242 Bolsa Ave #B - Westminster, CA. 92683   USA, Hội i Hữu Tr Vinh USA Permit #2615976 CA. USA.

Tel: 714 895 5708 | Fax: 714 379 5097 | E-mail: vanbut@hotmail.com | www.travinhhaingoai.comNhận được hồng thiệp của ng B L Đăng Khoa lm lễ thnh hn cho con l:

Brandon L

snh duyn với con của ng B Đinh Văn Minh l:

Wendy Đinh

Vo Thứ Bảy ngy 23 thng 4 năm 2011 tại Diamond Bar Center, California. USA

Hội i Hữu Tr Vinh xin chc mừng hai chu Wendy-Brandon v mến chc đi tn hn trăm năm hạnh phc.

TM Hội i Hữu Tr Vinh
Hội Trưởng

GS Văn Tường


Nhận được hồng thiệp của ng B Bi Nghĩa Hiệp lm lễ thnh hn cho Trưởng nam:

Bi Minh Huy

đẹp duyn cng Trưởng nữ của ng B Phạm Hong Quốc l:

Phạm Phương Thảo

Vo Thứ Bảy ngy 16 thng 4 năm 2011 tại Royal Restaurant & Banquet, Westminster, CA. USA

Hội i Hữu Tr Vinh xin chc mừng hai chu Thảo-Huy v mến chc đi tn hn trăm năm hạnh phc, sắt cầm ho hiệp.

TM Hội i Hữu Tr Vinh
Hội Trưởng

GS Văn Tường


 Copyright 2010 TraVinhHaiNgoai All Rights Reserved