Hội Đồng Cố Vấn :

Các Cụ Trần Xiều, Kiên Chệch, Hàng Công Thành, Nguyễn Văn Cung,

Nguyễn Ánh Nhựt,Vơ Thành Liêm, Tăng Đông Sanh, Nguyễn Lưu Viên,

Huỳnh Văn Lang. Các Anh Trần Hửu Quang, Huỳnh Kim Tiến,

Trịnh Hảo Tâm, Chị Trần Thị Phụng

Hội Đồng Sáng Lập :

Cụ Trần Xiều, Các Anh Hà Kim Danh, Nguyễn Tấn Tài, Văn Tường,

Huỳnh Kim Tiến, Vơ Văn Diệu, Nguyễn Văn Vui, Lâm Vĩnh Hiếu,

Nguyễn Văn Thành, Thạch Tạo, Vơ Trung Tín.

Hội Đồng Điều Hành:

Hội Trưởng.                               : Ông Văn Tường.
Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ
        : Ông Nguyễn Văn Thành,

    : Ông Từ Phinh One

Phó Hội Trưởng Nội Vụ            : Ông Nguyễn Văn Vui,

    : Ông Thạch Bông

Tổng Thư Kư                              : Ông Vơ Trung Tín.

Phó Tổng Thư Kư                      : Ông Nguyễn Văn Nhựt

Thủ Quỷ                                      : Ông Vơ Văn Diệu.

Trưởng Ban Liên Lạc                : Ông Ngô Thiết Hùng

Trưởng Ban Xă Hội                   : Ông Hà Phi Hùng

Đặc trách về Phụ Nữ                 : Bà Bùi T. Hải Đường.

Trưởng Ban Thể Thao              : Ông Nguyễn Cao Thượng.

Trưởng Ban Tài Chánh             : Ông Trương Bạc Xuổl.

Trưởng Ban Giáo dục              : Ông Nguyễn Văn Vui

Trưởng Ban Y-Tế                     : Ông Kiều Trương,

Trưởng Ban Trật Tự                 : Ông Hà Kim Danh

Hỏa đầu Vụ                               : Ông Thạch Tạo.

Trưởng Ban Văn Nghệ             : Ông Tạ Thành Tiến

   : Ông Trần Sinh

Trưởng Ban Báo Chí                : Ông Vơ Trung Tín

Web Master aihuutravinh          : Ông Ngô Đế

Web Master travinhhaingoai     : Ông Dương Việt Văn

Đại Diện Các Nơi :

Phần Lan               : Ông TRẦN MINH CẢNH

Ḥa Lan                 : Chị THÁI KIM NGUYỆT

Australia                 : Ông TRẦN ANH KIỆT

Norway                   : Ông PHẠM QUANG TRỨ

Germany                : Ông HÀ PHƯỚC THẢO

Canada                  : Ông HUỲNH CÔNG ÂN

San Diego             : Ông TRẦN TRỌNG LÀNH

Los Angeles         : Ông NGÔ VĂN THÀNH

Florida                   : Ông TRƯƠNG DƯỜNG

Indoo                     : Ông HỒ VĂN PHONG

Texas                    : Ông KIM HỮU PHƯƠNG

Michigan                : Chị LÊ THỊ DUNG

Kansas                  : Ông HỒ VĂN MỪNG

Georgia                 : Ông ĐOÀN LƯ ĐÁNG

  : Ông LÊ NGỌC ĐIỆP,

Oregan                  : Ông LƯ TUẤN HIỀN

Ohio                      : Ông HUỲNH NGỌC CÔN

Connecticut          : Ông HUỲNH THÀNH BÁ.

Missouri                : Ông HỒ VĂN ẨN

Newyork                : Ông  TIÊU NHƠN LẠC.

Utah                      : Ông NGUYỄN VĂN XUÂN CẢNH.

 Copyright © 2010 TraVinhHaiNgoai All Rights Reserved